Vitebsk, M. Gorkogo Str, 75
Tel: +375 (212) 34-33-02;
Fax: +375 (212) 34-15-46;

Carpets

ковры, ковер, коврик

f1347z7

Sizes
3*5
3*4
2.5*5
2.5*4
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*3
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f1347z7xo

Sizes
3*4
2.5*3
2.4*3.4
2*4
2*3.5
2*3
1.6*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f1347z7xk

Sizes
2*2
1.6*1.6
ковры, ковер, коврик

f1673z7

Sizes
3*5
3*4
2.5*5
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*3
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f1673z7xo

Sizes
3*4
2.5*4
2.5*3.5
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
1.6*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f1673z7xk

Sizes
3*3
2*2
1.6*1.6
ковры, ковер, коврик

f1745a2

Sizes
2.5*4
2.5*3.5
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f1745a2xo

Sizes
2.5*4
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f1745a5

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f1745a5xo

Sizes
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2318a5

Sizes
2*1.5
ковры, ковер, коврик

f2533a2xk

Sizes
2*2
1.6*1.6
1.5*1.5
1.2*1.2
1.1*1.1
1*1
0.9*0.9
ковры, ковер, коврик

f2588a2

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2588a2xo

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2588a6

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2588a6xo

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2641a5

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2664a2

Sizes
3*5
3*4
2.5*3.5
2.4*3.4
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2.51.2*2
1*3
1*2.5
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2664a2xo

Sizes
3*5
3*4
2.5*3.5
2.4*3.4
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2.5
1.2*2
1*3
1*2.5
1*2
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2664a5

Sizes
3*5
3*4
2.5*3.5
2.4*3.4
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2.51.2*2
1*3
1*2.5
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2664a5xo

Sizes
3*5
3*4
2.5*3.5
2.4*3.4
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2.5
1.2*2
1*3
1*2.5
1*2
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2715a2

Sizes
3*4
2.5*5
2.5*3
2.4*3.4
2*4
2*3.5
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*3
1.2*2
1*3
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2715a2xo

Sizes
3*4
2.5*5
2.5*3
2.4*3.4
2*4
2*3.5
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*3
1.2*2
1*3
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2715a5

Sizes
3*4
2.5*5
2.5*3
2.4*3.4
2*4
2*3.5
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*3
1.2*2
1*3
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2715a5xo

Sizes
3*4
2.5*5
2.5*3
2.4*3.4
2*4
2*3.5
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*3
1.2*2
1*3
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2753a2

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2753a2xo

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2753a5

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2753a5xo

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2753c2

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2753c5

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2754a2

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2754a2xo

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2754a5

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2754a5xo

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2776a1

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2777a2

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2777a5

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2778a2

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2778a2xo

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2778a5

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2783a2

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2783a5

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2784a2

Sizes
2*4
2*3
1.6*2.3
0.8*1.5
ковры, ковер, коврик

f2784a5

Sizes
3*5
3*4
2.5*4
2.5*3.5
2.4*5
2.4*4
2.4*3.4
2*4
2*3.5
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*0.8
ковры, ковер, коврик

f2784a6

Sizes
3*4
2.5*4
2.5*3.5
2*4
2*3.5
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2785a2

Sizes
3*4
2.5*5
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2785a5

Sizes
3*4
2.5*5
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2785b5

Sizes
3*4
2.5*5
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2786a2

Sizes
2*3
1.6*2.3
ковры, ковер, коврик

f2786a2xo

Sizes
2*3
1.6*2.3
ковры, ковер, коврик

f2787a5

Sizes
3*4
2.5*5
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

2787a5xo

Sizes
2.4*3.4
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
ковры, ковер, коврик

f2787b2

Sizes
3*4
2.5*5
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2787b2xo

Sizes
3*4
2.4*3.4
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
ковры, ковер, коврик

f2788b2

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2788b5

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2789a1

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2789a1xo

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2789a1xk

Sizes
3*3
2*2
1.6*1.6
ковры, ковер, коврик

f2789a5

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
0.5*0.8
ковры, ковер, коврик

f2789a5xo

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2789a5xk

Sizes
3*3
2*2
1.6*1.6
ковры, ковер, коврик

f2789a6

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2789a6xo

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2789a6xk

Sizes
3*3
2*2
1.6*1.6
ковры, ковер, коврик

f2790a2

Sizes
3*4
2.5*5
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2790a2xo

Sizes
2.4*3.4
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
ковры, ковер, коврик

f2790b2

Sizes
2*3
1.6*2.3
ковры, ковер, коврик

f2790b2xo

Sizes
2*3
1.6*2.3
ковры, ковер, коврик

f2791a2

Sizes
4*5
3*5
3*4
2.5*5
2.4*5
2.4*4
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*0.8
ковры, ковер, коврик

f2791a2xo

Sizes
3*4
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
ковры, ковер, коврик

f2791a2xk

Sizes
2*2
1.6*1.6
ковры, ковер, коврик

f2791a5

Sizes
3*4
2.5*5
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2791a5xo

Sizes
3*4
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*4
2*3
1.6*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
ковры, ковер, коврик

f2791a5xk

Sizes
2*2
1.6*1.6
ковры, ковер, коврик

f2792a2

Sizes
2*3
1.6*2.3
1*2
0.8*1.5
ковры, ковер, коврик

f2792a5

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2792a6

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2793a1

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2793a2

Sizes
3*4
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*3
1.2*2.5
1.2*2
1*4'1*3
1*2.5
1*2
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2793a2xo

Sizes
3*4
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*3
1.2*2.5
1.2*2
1*4'1*3
1*2.5
1*2
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2793a5

Sizes
3*4
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*3
1.2*2.5
1.2*2
1*4'1*3
1*2.5
1*2
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2793a5xo

Sizes
3*4
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*3
1.2*2.5
1.2*2
1*4'1*3
1*2.5
1*2
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2794a2

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2794a5

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2795a1

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2795a1xo

Sizes
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2795a2

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2795a2xo

Sizes
3*4
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2.5
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2795a5

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2795a5xo

Sizes
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2796a2

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2797a5

Sizes
2.5*4
2.5*3.5
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2797a5xo

Sizes
2.5*4
2.5*3.5
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2797a5xk

Sizes
2*2
1.6*1.6
1.5*1.5
1.2*1.2
1.1*1.1
1*1
0.9*0.9
ковры, ковер, коврик

f2797a6

Sizes
2.5*4
2.5*3.5
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2797a6xo

Sizes
2.5*4
2.5*3.5
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2797a6xk

Sizes
2*2
1.6*1.6
1.5*1.5
1.2*1.2
1.1*1.1
1*1
0.9*0.9
ковры, ковер, коврик

f2798b5

Sizes
2.5*4
2.5*3.5
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2798b5xo

Sizes
2.5*4
2.5*3.5
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2798b5xk

Sizes
1.5*1.5
1.2*1.2
1.1*1.1
1*1
0.9*0.9
ковры, ковер, коврик

f2800a2

Sizes
3*4
2.5*5
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2800a2xo

Sizes
3*4
2.5*5
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3.5
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2800a2xk

Sizes
3*3
2*2
1.6*1.6
ковры, ковер, коврик

f2800a5

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2800a6

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2801a5

Sizes
3*4
2.5*5
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2801a5xo

Sizes
3*4
2.5*5
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2801a6

Sizes
3*4
2.5*5
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2801a6xo

Sizes
3*4
2.5*5
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2801b6

Sizes
3*4
2.5*5
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2801b6xo

Sizes
3*4
2.5*5
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2802a1

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2802a1xo

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2802a1xk

Sizes
3*3
2*2
1.6*1.6
ковры, ковер, коврик

f2802a6

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3.5
1*3
1*2.5
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2.5
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2802a6xo

Sizes
3*5
3*4
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.5*2
1.2*4
1.2*3
1.2*2
1*4
1*3
1*2
0.9*4
0.9*3.5
0.9*3
0.9*2.5
0.8*4
0.8*3.5
0.8*3
0.8*2
0.8*1.5
0.6*1.1
0.5*1
ковры, ковер, коврик

f2802a6xk

Sizes
3*3
2*2
1.6*1.6
ковры, ковер, коврик

f2803a1

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2803b5

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2803с5

Sizes
3*4
2.5*5
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
2*2
1.6*2.3
1.6*1.6
1.5*4
1.5*3
1.2*2
1*2
1*0.6
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2803c5xo

Sizes
3*4
2.5*5
2.5*4.5
2.5*4
2.5*3
2.4*3.4
2*5
2*4
2*3.5
2*3
1.6*2.3
1.5*4
1.5*3
1.2*2
1*2
0.8*1.5
0.6*1.1
ковры, ковер, коврик

f2991a2

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2991a5

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2991a6

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2992b2

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2992b5

Sizes
2*3
ковры, ковер, коврик

f2992b6

Sizes
2*3

Runners

ковры, ковер, коврик

f1347z7

Sizes
1.8
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
ковры, ковер, коврик

f1673z7

Sizes
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
ковры, ковер, коврик

f1745a2

Sizes
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f1745a5

Sizes
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2588a2

Sizes
1.8
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
ковры, ковер, коврик

f2664a2

Sizes
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2664a5

Sizes
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2715a2

Sizes
1.5
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
ковры, ковер, коврик

f2715a5

Sizes
1.5
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
ковры, ковер, коврик

f2753a2

Sizes
1.8
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
ковры, ковер, коврик

f2754a2

Sizes
1.8
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
ковры, ковер, коврик

f2754a5

Sizes
1.8
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
ковры, ковер, коврик

f2778a2

Sizes
1.8
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
ковры, ковер, коврик

f2784a2

Sizes
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2784a5

Sizes
1.6
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2784a6

Sizes
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2785a2

Sizes
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2785a5

Sizes
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2785b5

Sizes
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2787a5

Sizes
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2787b2

Sizes
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2789a1

Sizes
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
ковры, ковер, коврик

f2789a5

Sizes
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
ковры, ковер, коврик

f2789a6

Sizes
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
ковры, ковер, коврик

f2791a2

Sizes
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
ковры, ковер, коврик

f2791a5

Sizes
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
ковры, ковер, коврик

f2792a2

Sizes
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2792a5

Sizes
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2793a2

Sizes
1.5
1.2
1.1
1
0.9
0.8
ковры, ковер, коврик

f2793a5

Sizes
1.5
1.2
1.1
1
0.9
0.8
ковры, ковер, коврик

f2794a5

Sizes
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2795a1

Sizes
1.5
1.2
1.1
1
0.9
0.8
ковры, ковер, коврик

f2795a2

Sizes
1.5
1.2
1.1
1
0.9
0.8
ковры, ковер, коврик

f2795a5

Sizes
1.5
1.2
1.1
1
0.9
0.8
ковры, ковер, коврик

f2797a5

Sizes
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2797a6

Sizes
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2798b5

Sizes
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
ковры, ковер, коврик

f2800a2

Sizes
2
1.5
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
ковры, ковер, коврик

f2801a5

Sizes
2
1.5
1.4
1.3
1.2
1
0.9
0.8
0.7
0.6
ковры, ковер, коврик

f2801a6

Sizes
2
1.5
1.4
1.3
1.2
1
0.9
0.8
0.7
0.6
ковры, ковер, коврик

f2801b6

Sizes
2
1.5
1.4
1.3
1.2
1
0.9
0.8
0.7
0.6
ковры, ковер, коврик

f2802a1

Sizes
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
ковры, ковер, коврик

f2802a6

Sizes
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
ковры, ковер, коврик

f2803с5

Sizes
2
1.5
1.4
1.3
1.2
1
0.9
0.8
0.7
0.6
ковры, ковер, коврик

f2991a2

Sizes
2
1.8
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2991a5

Sizes
2
1.8
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2991a6

Sizes
2
1.8
1.5
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2992b2

Sizes
2
1.8
1.6
1.5
1.4
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2992b5

Sizes
2
1.8
1.6
1.5
1.4
1.2
1
0.8
ковры, ковер, коврик

f2992b6

Sizes
2
1.8
1.6
1.5
1.4
1.2
1
0.8

Coverings

ковры, ковер, коврик

f1347z7

Sizes
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f1673z7

Sizes
4
3
2
1.8
ковры, ковер, коврик

f1745a2

Sizes
4
3
2.5
2
1.5
1
ковры, ковер, коврик

f1745a5

Sizes
4
3
2.5
2
1.5
1.2
1
ковры, ковер, коврик

f2588a2

Sizes
4
3
2.5
2
1
ковры, ковер, коврик

f2588a6

Sizes
2
1
ковры, ковер, коврик

f2664a2

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2664a5

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2715a2

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2715a5

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2753a2

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2754a2

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2754a5

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2776a1

Sizes
4
3
2.5
2
1
ковры, ковер, коврик

f2778a2

Sizes
4
3
2.5
2
1
ковры, ковер, коврик

f2778a5

Sizes
2
1
ковры, ковер, коврик

f2784a2

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2784a5

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2784a6

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2785a2

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2785a5

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2785b5

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2787a5

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2787b2

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2789a1

Sizes
4
3
2.5
2
1.5
1
ковры, ковер, коврик

f2789a5

Sizes
4
3
2.5
2
1.5
1
ковры, ковер, коврик

f2789a6

Sizes
4
3
2.5
2
1.5
1
ковры, ковер, коврик

f2791a2

Sizes
4
3
2.5
2
1.8
ковры, ковер, коврик

f2791a5

Sizes
4
3
2.5
2
1.8
ковры, ковер, коврик

f2792a2

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2792a5

Sizes
2
ковры, ковер, коврик

f2793a2

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2793a5

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2794a5

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2795a1

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2795a2

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2795a5

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2797a5

Sizes
1
ковры, ковер, коврик

f2797a6

Sizes
4
3
2.5
2
1.5
1.2
1
ковры, ковер, коврик

f2798b5

Sizes
4
3
2.5
2
1.5
1
ковры, ковер, коврик

f2800a2

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2801a5

Sizes
4
3
2.5
2
1.8
ковры, ковер, коврик

f2801a6

Sizes
4
3
2.5
2
1.8
ковры, ковер, коврик

f2801b6

Sizes
4
3
2.5
2
1.8
ковры, ковер, коврик

f2802a1

Sizes
4
3
2.5
2
1.5
1
ковры, ковер, коврик

f2802a6

Sizes
4
3
2.5
2
1.5
1
ковры, ковер, коврик

f2803с5

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2991a2

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2991a5

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2991a6

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2992b2

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2992b5

Sizes
4
3
2.5
2
ковры, ковер, коврик

f2992b6

Sizes
4
3
2.5
2


URL: http://vitcarpet.com/
Print date: 29.06.22 22:15